RECENZE: Breaking Up With Babel

DENT, Nikki. Breaking Up with Babel. 2023. ISBN 978-0-6457229-0-1.

Autor

V říjnu loňského roku jsem měla jedinečnou příležitost vyrazit na služební cestu do Austrálie, kde se mi dostala do rukou tato kniha. Autorka byla jedním z řečníků na konferenci, které jsme se zúčastnili, takže jsem ji slyšela i naživo a musím říct, že to byl … zážitek. Víte, jak se říká, že zážitek nemusí být dobrý, hlavně když je silný? Tak takový to byl zážitek. Nikki jsem totiž simultánně překládala, takže jsem měla velmi intenzivní zkušenost s jejím kulometným proslovem, který prokládala modlitbou v jazycích (bohužel bez výkladu, ačkoli mi kolega naznačoval, že jako pravá letniční bych měla tlumočit i tyto části :)). Můj dojem z ní byl velmi rozpačitý, protože i přesto, že měla dokonale sladěnou vizuální prezentaci – jak tu promítanou, tak tu osobní (její růžové kalhoty ladily se snímky, které promítala), její projev mi připadal neobjevný a silně defenzivní (víme, že ideologie LGBT+ se s křesťanstvím neslučuje…spíš nevíme, jak se postavit k prakticky-pastoračním aspektům tohoto rozkolu, o čemž řeč nebyla). Nicméně to byl můj osobní dojem z jejího projevu na konferenci pro vedoucí v církvi, který, dle mého názoru, mohl být obsáhlejší a konkrétnější. 

Obsah

Pokud jde o knihu, kterou Nikki Dent napsala, cílová skupina je zcela jiná. Breaking Up with Babel je psaná pro teenagery, resp. pro ty dospívající, kteří ještě čtou knihy. Nepopírám, že je to kniha, která vyplňuje pomyslnou díru na trhu. Pokud chceme mladým lidem předat nějakou naději na dobré vztahy, je fajn jim představit biblické hodnoty, které poskytují zdravý rámec pro romantické vztahy a rozvoj zdravé sexuality. Zároveň je nutné tyto hodnoty racionálně zdůvodňovat a vhodně kontextualizovat. To jsou i cíle, které si Dent pro svou knihu ukládá – jak avizuje na přebalu knihy, nabízí moderní příručku pro pěstování plnohodnotných vztahů.

Dent se o to pokouší a mám pocit, že i úspěšně předává biblický pohled generaci, se kterou má jako pastor mládeže bohatou zkušenost. V prostoru deseti kapitol svižným a mladistvým stylem zručně předává stěžejní myšlenky. Čtenáře uvádí do biblického pohledu na partnerství, manželství a sex, přičemž o sexu hovoří jako o aktu, který zanechává hluboké důsledky na lidském těle, duchu i duši. (kapitoly 1-5) Zdůvodňuje biblický požadavek na sexuální čistotu v kontextu současného randění a dotýká se i tématu pornografie a jejího ničivého dopadu na lidskou sexualitu. Jednu kapitolu speciálně věnuje hranicím ve vztazích (kapitola 6) a randění v digitálním světě (kap. 7). Stejně nenuceně se jí daří hovořit i o single stavu (kap. 8). Její myšlenku uzavírají poslední dvě kapitoly věnující se rozhodnému odmítnutí “stolování u babylonského stolu”(kap. 9) až k finálnímu a vědomému rozhodnutí o rozchodu s “babylonským” myšlením (kap. 10). 

Právě skrze metaforu rozchodu s “babylonským myšlením” [1] se své knize snaží vtisknout určitou strukturu, neboli kulturou Hollywoodu a návrat k myšlení Edenu, tedy rajské zahrady. Tato dvouvrstvá metafora má vést čtenáře k tomu, aby rozlišil mezi světonázorem současné společnosti a biblickým pohledem a aby jednoznačně odmítl a vědomě se rozešel se “světským” pohledem. 

Závěr

Autorčinou silnou stránkou je především čtivost jejího psaní. V druhé řadě je to jasná vize, co chce mladší generaci předat. Líbí se mi její důraz na příčinu a důsledek, které v otázkách sexuality hrají velkou roli a zdá se mi, že se i zdařile vyhýbá největšímu přešlapu autorů podobného žánru, kteří narušenou sexuální čistotu považovali za neobnovitelnou. [2] Zda je mezi myšlením “Hollywoodu” a Bible tak silná polarita, jakou autorka představuje, nechám k posouzení jiným. [3]

Celkový pocit defenzivního uvažování vůči myšlení současné společnosti myslím ubírá hlavnímu sdělení na hodnotě. S čím bude mít současná generace dospívajících, kteří vyrůstají v evangelikálním prostředí jistě problém, bude orientace v současném světě, kde se křesťanství stalo menšinovou záležitostí. Jak si udržet své hodnoty a hranice a zároveň být dobrým přítelem či romantickým partnerem…jak v lásce komunikovat s lidmi, kteří mají jiný pohled na svět či jiný životní styl? To jsou otázky, které je nutné neustále zodpovídat, zejména pokud jde o vztah křesťanství a LGBT+ ideologie. 

I přesto si ale dovedu představit, že pro dospívajícího člověka (kterému se věkem i myšlením rok od roku vzdaluji), může být tato kniha velkým přínosem. V určitých životních obdobích je nezbytné některé věci vidět černobíle, aby se člověk mohl na své cestě posunout. Přála bych si jen, aby i naše mladší generace měla v tomto období bázeň před Bohem a opatrnost a zároveň aby odvážně spoléhala na Boží vedení.

Knihu (v angličtině) je možné koupit zde: 

[1] Odtud název knihy Breaking Up with Babel, tzn. Rozchod s Bábelem

[2] „If Christ can renew our mind, this means he can renew our sexual metabolisms and sexual memories, bringing us to sexual wholeness and relational blessing.“ (s. 199)

[3] Autorka nebudí dojem, že by chtěla v tomto tématu jakkoli mlžit a tuto polaritu vyhledává, až mám podezření, že ji v některých částech knihy i uměle vytváří. Např. když hledala pro část nazvanou The Founding Fathers of Sexual Depravity příklady osob, které historicky ovlivnily sexuální revoluci, bylo nutné ve výčtu (dvou!) uvést Friedricha Nietze? Jak víme, tento často špatně pochopený autor dnes nachází i v teologických kruzích značnou milost, zatímco autorka jej stále chápe jako toho, kdo “zabil Boha”. Považovat jeho dílo za základ sexuální zkaženosti postmoderny je velkým nadhodnocením přínosu Nietzeho díla do této oblasti…