RECENZE: A New Kind of Apologist

MCDOWELL, Sean. A New Kind of Apologist: Adopting fresh strategies, adressing the latest issues, engaging the culture. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2016. ISBN 978-0-7369-6606-1.

Autor

Sean McDowell, PhD., je autorem mnoha knih, je učitelem na Biola University a křesťanským apologetou. V češtině nemáme z jeho knih přeloženou ani jedinou, ale i přesto vám jeho příjmení může být povědomé – koneckonců, přebírá štafetu svého otce Joshe McDowella, který za svou kariéru křesťanské apologetice přispěl nemalým dílem. McDowell mladší má tedy nakročeno k tomu, aby vystoupil ze stínu svého otce. Zdá se, že téma apologetiky v proměňujícím se kontextu je pro McDowella dlouhodobě důležité – už v roce 2009 vydal podobný sborník článků pod názvem Apologetics for a New Generation ve kterém se zjevně zabýval velmi podobnými tématy. Mezi jeho knihami můžeme ale najít příručky pro práci s mládeží (So the Next Generation Will Know), knihu o vztazích (Chasing Love), či knihy věnované konkrétním otázkám apologetiky (Same-Sex Marriage, Is God Just a Human Invention?, Evidence for the Resurrection, Understanding Intelligent Design).  

Dělat apologetiku jinak

S relativně novou knihou (2016) A New Kind of Apologist navazuje na řadu dalších autorů, kteří si uvědomují, že apologetiku je nyní třeba “dělat jinak”.  Je otázkou, zda metodologie postavená na poskytování důkazů, byla pro křesťanskou apologetiku v minulosti úplně úspěšná, přesto byla ale převažující. V dnešní době se ovšem zdá, že bude třeba ke křesťanské apologetice přistoupit jiným způsobem. McDowell sestavil zajímavý kolektiv autorů (z různých církví), kteří v knize jednotně přispívají ke společné tezi: V posledních letech se toho pro církev hodně změnilo a vyvstává zde potřeba nové apologetiky, která vyžaduje i nového apologetu. Jaký by měl být?

Zaměření se na apologetu zužuje McDowellovi téma a umožňuje mu věnovat se charakteristikám, kterými by se měl apologeta vyznačovat. Hned v úvodu knihy nacházíme výčet takových charakteristik: apologeta by měl být jako Ježíš, plný milosti a pravdy.[1] Měl by budovat vztahy s lidmi různých vyznání a nezaměřovat se jen na to, aby vyhrál argumentaci, ale měl by být schopen ocenit druhého člověka. McDowell je přesvědčen, že apologeta by se měl vzdělávat, neměl by lidem dávat „nálepky“, ale vždy by měla jeho služba být podpořena jeho svědomitým životem víry. Nakonec McDowell nového apologetu charakterizuje jako člověka, který má „pevný střed, ale nemá ostré okraje“.[2]

Autoři knihy A New Kind of Apologist se snaží zdůvodnit a definovat jednak potřebu nového přístupu k apologetice současnosti a jednak způsoby, metody, které by měl současný apologeta přijmout za své, aby mohl svou práci dělat správně. Témata jsou zpracována populárně naučným způsobem a zabývají se různými oblastmi lidského života, ve kterých v současnosti vznikají výzvy pro křesťanskou apologetiku. Nechybí zde otázka sociální spravedlnosti, otázka angažovanosti v politickém dění, problematika sociálních sítí a nových technologií, vztah apologetiky a ekonomiky a samozřejmě genderová otázka. V knize najdeme i studie seznamující čtenáře s problematikou nedostatečného vzdělávání v církvi, biblické hermeneutiky, či například umění komunikace. K alternativním přístupům k apologetice se vyjadřují články o imaginativní apologetice (autorkou je má oblíbená Holly Ordway) a intuitivní apologetice. Čtenáři mého blogu už o imaginativní apologetice cosi vědí; intuitivní apologetika vychází z podobných předpokladů, pracuje se zkušeností transcendence, snaží se „otevírat oči a srdce lidí pro to, že skutečnost může být jiná, než se domnívali“.[3] Všech dvacet sedm příspěvků v této knize vlastně snoubí apologetickou praxi s poznatky z oborů religionistiky, rétoriky, pedagogiky, filosofie, psychologie, biologie a dalších, aby přišly s konkrétními způsoby, jak reagovat na současnou dobu, pokud jde o předávání a obhajobu evangelia.

Apologetika životem

Je patrné, že McDowell zpracovává téma, které je velmi aktuální a hovoří se o něm i na úrovni odborné literatury, vědeckých konferencí[4] a článků.[5] Dnes se apologeta setkává s lidmi, kteří neuznávají možnost pravdivého poznání – dokonce ani vědecké důkazy někdy nestačí k tomu, aby byli přesvědčeni o opaku; začíná se hovořit o důkazech jiného charakteru, než jsou ty vědecké a filosofické.[6] A New Kind of Apologist navrhuje, abychom, pokud se apologetikou chceme zabývat, začali u sebe, ve svých rodinách a ve své církvi.[7] Horší než žádný apologeta je nedostatečně vzdělaný apologeta.[8] Apologeta by také měl ovládat možnosti, které poskytují sociální sítě a nové technologie[9] a být citlivý k sociálním problémům svého prostředí.[10] V neposlední řadě by se měl také orientovat v jiných náboženstvích a měl by být schopen zdůvodnit, proč vyznává právě křesťanskou víru.[11] McDowell a kol. apologetiku tedy částečně stahují z úrovně filosofických debat o možnosti existence Boha, do ryze pastorační a kerygmatické činnosti, přičemž představuje apologetiku vlastně jako teologii uvedenou do křesťanské praxe církve i jednotlivců. To není na škodu; možná už bylo dost snah apologetiku vymezovat a definovat jako jakési překlenutí mezi filosofií a teologií. Možná, nutí nás uvažovat McDowell, je čas křesťanskou apologetiku integrovat do našeho každodenního života a služby.  

Závěrem

Čím více se do témat křesťanské apologetiky dostávám, tím méně mám pocit, že se jedná o svět, kterému bych mohla rozumět. Nedivím se lidem, kteří si mnohem raději sáhnou po knize, která předává svědectví o Boží lásce a přirozeně tedy povzbuzuje víru čtenáře, místo aby prohloubili své znalosti co se víry, kultury nebo vědy týče. Sama mám někdy silné nutkání zavrtat se do našeho nového křesla z Ikey právě s takovou knihou (a taky to často dělám :)), u které nemusím přemýšlet. Pak si ale vzpomenu na naše děti. A na holky ze sboru. Vzpomenu si na všechny otázky, které kladou na našich setkáních a uvědomím si, že bez svého vzdělání bych nebyla schopná uspokojivě odpovědět na polovinu z nich. Jsem moc vděčná za to, že McDowell a další se svým způsobem snaží změnit paradigma a říkají: „Mysleli jste si, že apologeta je prudérní učenec za řečnickým pultíkem? Ha. Apologeta je rodič. Je to vedoucí mládeže. Je to pastor. Je to každý, kdo se nějakým způsobem podílí na výchově následující generace.“

Naše děti vyrůstají ve světě, který lže o tak základních věcech jako je existence biologického pohlaví. Jsou obklopeni nesčetnými ideologiemi už od kolébky a mnozí filosofové, učitelé a spisovatelé si doslova dávají za cíl co nejvíce nábožensky smýšlejících lidí konvertovat k pravé víře: humanistickému ateismu (viz např. můj článek o Philipu Pullmanovi). Pokud mají lidé kolem nás takové záměry s našimi dětmi, neměli bychom naše děti také vychovávat se záměrem připravit je na to? Osobně věřím, že ano. A proto musíme pracovat na sobě a stávat se Novým apologetou – s Boží pomocí.


[1] Jan 1,14

[2] Introduction: A New Kind of Apologist. MCDOWELL, Sean, ed. A New Kind of Apologist. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2016. ISBN 978-0-7369-6606-1.

[3] Kapitola Intuitional apologetics: Using Our Deepest Intuitions to Point Toward God (Terry Glaspey)

[4] Např. právě probíhající konference na KTF – http://www.skaut.org/s-conf/index.php

[5] Například toto číslo periodika Communio: Communio: Apologie a apologetika. 18. 2014. ISSN 1211-7668.

[6] NICOLSON, Stuart. Objective and subjective apologetical approaches regarding the existence of
God. Theologica [online]. 2020, 10(1), 121-140 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: doi:10.14712/23363398.2020.47

[7] Kapitoly Motivating Others to „Give an Answer“ (Mark Mittelberg), „Don‘t blame us, it’s in the Bible“: Understanding New Strategies for Shaking Up the Faith of New Genreations (Dan Kimball), Shepherd is a Verb: The Role of Mentoringin Communicating Truth (Jeff Myers), A Practical Plan to Raise Up the Next Generation (Brett Kunkle), Why We Should Love Questions More than Answers (Matthew Anderson), Why More Women Should Study Apologetics (Mary Jo Sharp).

[8] Kapitoly An Assesment of the Present State of Historicel Jesus Studies (Michael Licona), Advocating Intelligent Design with Integrity, Grace, and Effectiveness (Casey Luskin), The Scientific Naturalist Juggernaut and What to Do About it (Scott Smith)

[9] Kapitola Apologetics and New Technologies (Brian Auten)

[10] Kapitoly Christians in the Argument Culture: Apologetics as Conversation (Tim Muehlhoff), Come and See: The Value of Storytelling for Apologetics (Holly Ordway), Social Justice and a New Kind of Apologist (Ken Wytsma and Rick Gerhardt), The Multiethnic Church: God’s Living Apologetic (Derwin L. Gray),The Urban Apologist (Christopher Brooks), Christian Political Apologetic: Why, What And How (Jennifer A. Marshall), Telling the Truth about Sex in a Broken Culture (John Stonestreet), Being Authentically Christian on the LGBT Issue(Glenn T. Stanton), Transgender: Truth and Compassion (Alam Shlemon)

[11] But…what about Other Religions? (Tanya Walker), An Apologetic for Religious Liberty (James Tonkowich)

Jsme letniční církví?

Disclaimer: Své dnešní kázání jsem nazvala provokativně: Jsme letniční církví? Důraz na slovo letniční. Pro ty z vás, kteří jste tu poprvé, pokud tu někdo takový je nebo nás poslouchá na YT, toto kázání je přednášeno v Apoštolské církvi, která se hlásí k celosvětovému letničnímu hnutí. Toto hnutí není nějaký výstřelek nebo výmysl,  hlásí se k němu více než 300 milionů křesťanů po celém světě. V některých zemích, jako např. u nás, se toto hnutí usadilo v Apoštolské církvi, letniční křesťany ale najdeme téměř v každé denominaci.

Budeme dnes hovořit o tom, co znamená být letničním křesťanem a ačkoli se vyskytujeme v letniční církvi, přála bych si, abyste pro účely tohoto kázání zastrčili vaše vlastní chápání slova „letniční“ někam do šuplíčku a vydali se se mnou zkoumat jeho biblický význam.

Čtete rádi Zjevení? To je ta úplně poslední kniha v Bibli, kde je spoustu obrazných vyjádření, kterým se dá jen těžko porozumět. Je tam ale také spoustu pasáží, které popisují, jak všechno dobře dopadne – jak budou odměněni ti, kteří vytrvali ve víře a jak všichni budou Boha oslavovat. Jsou tam krásné verše o tom, jak ti, kdo zvítězí, dostanou nové jméno a budou navěky s Ježíšem v pokoji a radosti.

Když ty pasáže čtu, říkám si, jak krásná zaslíbení tam jsou a jak by bylo krásné být toho součástí – toho krásného naplnění proroctví (ne, že bych se hrnula do toho, co mu předcházelo).

My se dnes budeme takovým krásným proroctvím zabývat, ale ne těmi, které se ještě nenaplnily. Budeme se zabývat proroctvím, které vyslovil starozákonní prorok a které se naplňuje i na nás dnes. To, co před stovkami let někdo četl a říkal si – kéž bychom toho mohli být součástí! Kéž bychom se toho dožili, abychom mohli být u toho! Tak přesně takové proroctví v Bibli máme – a my, církev odkazující se v názvu i v praxi k počátkům křesťanství, se k němu s hrdostí hlásíme!

Bude vylit duch

Abych vás už nenapínala, začneme původním textem tohoto proroctví a budeme pokračovat tím, jak jej rozvádí samotní bibličtí autoři. Možná už mnozí z vás uhodli, že budu mluvit o proroctví z knihy proroka Joele:

Joel 2,28

I stane se potom:

Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.

Komentář Studijní bible praví, že

 • Joel tady předpovídá den, kdy Bůh vylije svého Ducha na „každého, kdo vzývá jméno Hospodinovo“ = MUŽI (duh.) ŽENY (WHAT?) STARCI (JASNĚ) JINOŠI (AHA?) otroci a otrokyně (WTF?)
 • Toto vylití vyústí v proudění Ducha svatého, které bude doprovázeno prorokováním Božího lidu
 • Ve SZ povětšinou prorokují specificky povolaní proroci…takové zobecnení a rozšíření toho prorockého daru, je samo o sobě dost NOVÉ pro starozákonního posluchače

Kontext knihy

Abychom toto proroství ještě lépe pochopili, podíváme se na jeho kontext v samotné knize proroka Joele. Pro proroka Jóele je ústředním tématem knihy Den Hospodinův. To je termín pro proroky velmi typický a častý a jak praví doc. Mackerle v ekumenickém komentáři, povětšinou má u proroků trojí význam:

 1. Den soudu Izraele (Jl 1-2) – formou nějaké přírodní katastrofy; lidé jsou vyzváni, aby se vrátili k Bohu, neboť pak se snad i on vrátí a slituje se; proroci mají úkol lid na den Hospodinův připravovat (Ez 13,5) …. Je to tedy hrozící nebezpečí, na které je třeba se připravit, ideálně pokáním před Bohem
 2. Den soudu nad nepřáteli Izraele a zároveň záchrana Izraele – Bůh ztrestá národy a současně zachrání Izrael (Jl 4)
 3. Eschatologická celosvětová katastrofa (Jl 3)[1]

Joel předpokládá všechny hlavní významy tohoto dne. Každopádně jde ale o oblíbený prorocký termín pro označení okamžiku, kdy Bůh nějak zasáhne do světových dějin. V čí prospěch to bude, zda a pro koho to bude okamžik soudu a trestu a pro koho naopak okamžik záchrany a osvobození, závisí vždy na člověku, resp. národu a nelze se spoléhat na přesvědčení o tom, že Bůh bude nekriticky stranit celému Izraeli nebo celému Božímu lidu.

Když se podíváme na bezprostřední kontext pasáže, kterou jsem četla (2,28vv) Joel tady mluví ke svým posluchačům – ať už to byli Judejci nebo Izraelci, mluví k lidem, kteří prožili velmi těžké období – kobylková pohroma je připravila o úrodu a prorok v tom vidí Boží ruku. Vyzývá je, aby v té citlivé situaci byli bdělí a uvědomili si, že se jedná o výjimečnou věc (v. 1,2 Stalo se něco takového za vašich dnů anebo dnů vašich otců?), kterou oni mají interpretovat jako Boží soud. Lidé se tedy mají obrátit v pokání k Bohu a pokud to udělají, čeká je záchrana od Boha a zmíněné vylití Ducha.

Ti lidé tehdy tedy měli toto veliké zaslíbení, že bude vylit Ducha a jistě to pro ně bylo jako balzám na duši v jejich tíživé situaci. Možná podobně, jako na nás působí slova knihy Zjevení.

(Pokud budeme souhlasit s badateli, kteří stojí za Studijní biblí s výkl. Poznámkami) Uběhlo necelých devět set let, kdy byla tato slova vyřčena v tomto dost specifickém kontextu – kdy apoštol Petr měl to duchovní rozeznání, které jej přivedlo k tomu, aby tato slova použil v kázání o prvních letnicích.

Den Letnic

Protože jsme v letniční církvi, pravděpodobně je nám všem blízký příběh z druhé kapitoly Skutků, pro ty, kdo by s ním ale nebyli seznámeni, jen stručně shrnu.

Po Ježíšově nanebevstoupení se učedníci společně scházeli a modlili se. Při jednom takovém setkání najednou slyšeli hukot, který naplnil celou místnost, kde byli. Viděli něco jako ohnivé jazyky, které se rozdělili a na všech zúčastněných spočinul jeden. Všichni byli naplnění DS a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch dával promlouvat (Sk 2,1-6)

Tato zkušenost samotná vyvolala rozruch a spoustu lidí z okolí se přišlo podívat, co se to děje. Někteří se učedníkům posmívali, ale hodně jich také poslouchalo, protože apoštol Petr využil příležitosti a dav, který se sešel, oslovil.

No a právě při tomto spontánním kázání Petr použil pasáž z Joele, kterou jsme četli před chvílí

Sk 2,16-21

Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: 17  ‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. 18  I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. 19  A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. 20  Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; 21  a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.‘

Petr dál pokračuje a dosvědčuje ještě dalšími citacemi z Písma i vlastním svědectvím, že Ježíš je Spasitel, Zachránce, kterého Izrael čekal. Po tomto kázání vlastně byla založena církev.

To vylití Ducha, ta letniční zkušenost, je tedy v samotných počátcích existence církve a je pro církev nesmírně důležitá! Potřebujeme Ducha svatého v našich životech, abychom si mohli říkat církev – abychom se mohli odkazovat k těmto biblickým kořenům, které nacházíme u proroka Joele a v knize Skutků.

Pokud si myslíme, že Ducha svatého nepotřebujeme, nejsme církev. Nesaháme si pro kořeny, která církev má právě v pasáži proroka Joele. Které má v událostech letnic. Duch svatý je naprosto nezbytný pro fungování církve – pro samotnou existenci církve.

Ale co to znamená? A jak poznáme, že Ducha svatého v církvi máme? Bibličtí autoři nás vedou k tomu, že přítomnost Ducha svatého lze v církvi poznat a to i bez nějakého zvláštního duchovního rozeznání. Jsou dvě čistě praktické věci, které se v církvi budou vyskytovat. Duchovní dary a Známky proměněného osobního života křesťanů

 1. Dary
  • Už Joelovo proroctví ukazuje, co bude vylití Ducha doprovázet – staří, mladí, velcí, malí budou prorokovat. Máš pocit, že jsi moc mladý na to, abys prorokoval? Blbost! Máš pocit, že dar proroctví není pro tebe? Blbost. Už Joel to píše a vztahuje to na všechny. Kde je Duch svatý, tam se prorokuje. Duch svatý bude vylit na všechny, kdo vzývají Hospodinovo jméno.
   1. Nový zákon dává daru proroctví novou formu – už to nemusí být jeden člověk, jedna výrazná, až výstřední osobnost, která od rána večera prorokuje, jak tomu bylo v SZ
   2. V NZ vidíme proroctví jako součást každodenního života církve – je to nadpřirozené duchovní vedení a rozeznání v běžných i neobvyklých situacích
   3. Někdy jde o slovo velmi specifické, jindy jde o intuici, moudrost
   4. Proroctví může být zneužito (Pán mi řekl, že se máme vzít)
   5. Ať tak či tak, proroctví se vždy mají rozsuzovat
   6. K tomu více 1K14, kde Pavel píše o tom, jakou roli má proroctví v církvi a jak právě v církvi převyšuje dar jazyků
  • Co se dalších darů týče, apoštol Petr dává Joelovo slovo do souvislosti i s darem modlitby v jazycích, kterou učedníci o prvních letnicích přijali.
   •  V letniční církvi pro nás dar modlitby v jazycích není nic neobvyklého, mnoho z nás jej přijalo a často užívá. Ačkoli je z biblického hlediska určený spíš pro soukromé užití a dovede modlitbu pozdvihnout na úplně jinou úroveň, ve spolupráci s jiným darem DS – darem výkladu jazyků, může být prospěšný i ve společenství
  • Ostatní dary – apoštol Pavel jich popisuje ještě hodně (poznání, moudrost, víra, uzdravování, působení mocných činů, rozlišování duchů
   1. Seznamy, které Pavel uvádí většinou neznačí nějaký komplexní systém, Pavel tím naznačuje, že darů DS je opravdu HODNĚ a že tyto dary slouží jak jednotlivým křesťanům, tak církvi celkově
   2. Všechny mají sloužit církvi a ukazují na přítomnost DS v církvi
   3. Pro všechny tyto dary je ovšem podmínkou láska AGAPÉ (1K13), která jim udává rámec – pokud nejsou užívány s láskou, která vše převyšuje, nejsou užívány dobře; vzájemná služba v lásce je podmínkou všech darů
 • Proměněný osobní život – nejen v návaznosti na Petrovo kázání vidíme, že život křesťanů je jiný, než život jejich okolí…jakmile se někdo obrátí, jeho život je proměněný a měl by být proměňovaný (PRŮBĚŽNĚ) s pomocí Ducha svatého
  1. My nemáme být pasivní, co se týče naší proměny – musíme se snažit o nějakou duchovní disciplínu, o poslušnost vůči Bohu
  2. Apoštol Petr říká, že se očišťujeme skrze poslušnost pravdě
  3. Právě skrze poslušnost upevňujeme novou přirozenost, kterou jsme přijali při obrácení ke Kristu a ta se čím dál víc stává součástí našich životů
  4. Laicky řečeno, v obrácení jsme se rozhodli pro Boha a slíbili jsme mu, že se nějak budeme chovat (podle toho, co se mu líbí)…je pro nás ale náročné ten slib dodržet, protože jako lidé jsme slabí a nejsme schopní být 100% času 100% morálně vykazatelní jako bezhříšní lidé
  5. Proto se musíme cvičit v poslušnosti Božím nařízením a v životě podle Kristova etického modelu
  6. Musíme pravidelně přicházet před Boha, předkládat mu svá selhání a prosit jej o odpuštění a sílu k tomu, abychom žili spravedlivý život
  7. Právě v tomto každodenním boji o křesťanský život pořebujeme pomoc, posilu a provázení Ducha svatého
 • Ovoce – apoštol Pavel v Galatským píše, že kdo žije z moci Božího Ducha, nepodlehne tomu, k čemu ho táhne jeho hříšná přirozenost[2]; nepodlehne svojí slabosti, ale nechá se posilovat Duchem – ty všechny špatné věci, ke kterým nás to táhne, nás přitahovat nebudou, pokud budeme žít s DS!
 1. Pavel pak říká, že nejen , že se u nás ty hnusné věci nebudou vyskytovat, ale bude mezi námi také spoustu ovoce DS – LÁSKA, RADOST, POKOJ, TRPĚLIVOST, LASKAVOST, DOBROTA, VĚRNOST, TICHOST, SEBEOVLÁDÁNÍ … to už jsou dost konkrétní ukazatele k tomu, abychom rozpoznali, jestli je mezi námi DS J
  • I tento seznam je ad hoc
  • Apoštol Pavel zde ukazuje, že život plný DS je VIDĚT
  • Často zmiňuje pokoj mezi lidmi jako ovoce Ducha – důležitý pro život v církvi, protože tam, kde se lidé moc hašteří, hádají se nebo jsou na sebe kyselí, je třeba více Ducha
  • K proměněnému osobnímu životu skrze DS se moc hezky vyjadřuje Craig Keener v knize Gift and the Giver: The Holy Spirit for Today. Ve čtvrté kapitole ukazuje, jakým způsobem se změnil život lidí, kteří se přidali k první církvi – jak můžeme sledovat v kapitolách následujících Petrovo letniční kázání
   • První křesťané se vyznačovali sebeobětováním, které často hraničilo až s asketismem, což autor přímo nedoporučuje
   • Horlivost prvních křesťanů je nicméně něčím, čemu se dnešní zpohodlnělý západní křesťan těžko může rovnat
    1. Zábava: křesťané v 2. století odmítali chodit do cirků a divadel spolu s nevěřícími, jen aby se divali na to, jak jsou lidi zabíjeni nebo mrzačeni gladiátory či zvířaty
    2. Správa majetku: křesťané věnovali svůj majetek chudým a potřebným; svou lásku k druhým vyjadřovali skrze štědrost; mnozí z nich byli Duchem vedeni k tomu, aby se zřekli veškerého majetku a dali jej k dispozici církvi nebo těm, kdo ho potřebují (Sk 2,44-47; 4,32-37) Prvni cirkev nebyla komunisticka, ale Buh proměnil jejich premysleni a oni si vazili lidi vice nez majetku. Pravi lid ducha dava duraz na to, co muze dat, ne kolik majetku muze nashromáždit.
    3. Evangelizace: Křesťané často ohrožovali svůj život nebo dokonce umírali proto, aby mohli dál šířit Boží evangelium
    4. Duchovní disciplína: Křesťané si vážili modlitby, studia Bible a postu
   • Keener se poté zamýšlí, jestli se křesťané Západu alespoň v něčem podobají první církvi, Je přesvědčen, že se církev od tohoto ideálu velmi vzdálila, ale že také má zdroje na dosah ruky k tomu, aby mohla být obnovena – vždyť Duch svatý je jen na modlitbu daleko!
   • V průběhu historie si můžeme všimnout, že církev má tendenci se od těchto hodnot vzdalovat a zabývat se starostmi tohoto světa. Nejedná se o to, když se církev snaží být pragmatická – je třeba řešit praktické věci, jak to dělali i v první církvi (Sk 6), ale křesťané v církvi nikdy nesmí přestat usilovat o utváření společenství znovuzrozených křesťanů, kteří jsou Duchem obnovováni a proměňováni

Jsi letničním křesťanem?

Proto, pokud máme být letniční církví – takovou, jakou byla církev prvních století, tak horlivou pro Pána, tak silně evangelizačně laděnou, tak plnou darů Ducha svatého a jeho přítomnosti a jeho ovoce, pak musíme začít každý sám u sebe. A proto přicházím s otázkou: Jsi letničním křesťanem?

A tady pozor: neptám se, jestli jsi pokřtěn Duchem svatým. Neptám se, jestli jsi v momentu křtu přijal dar modlitby v jazycích, protože jak ukázalo tohle kázání, to není určující charakteristika letničního křesťana.

Ani nechci říct, že naše Apoštolská církev převyšuje všechny ostatní církve, protože se hlásí k letničnímu hnutí.

Chci říct toto: Ukázali jsme si, že Bible nám udává celkem jasný rámec toho, jaká má být církev. Tato biblická předloha je pravou letniční církví. Být letniční církví znamená být biblickou církví.

Takže se vrátím ke své otázce: Jsi letničním křesťanem? Jsi letniční křesťankou?

Trošku shrnu, co všechno to obnáší:

 1. Letniční křesťan odvozuje svou duchovní identitu, od proroctví Joele 2,28vv. Být letniční církví znamená být biblickou církví, jednající podle biblického příkladu.
 2. Letniční křesťan má radost, že může být součástí naplnění tohoto proroctví – že může zažívat vylití Ducha svatého.
 3. Letniční křesťan se vyznačuje ovocem ducha a dary ducha svatého. Ovoce Boží přítomnosti v našem živote zahrnuje krom proměněného srdce i proměněné chování, které ukazuje na proměněné srdce.
 4. Letniční křesťan žije s Duchem a nechává Ducha svatého, aby proměňoval jeho život. Tato proměna je na něm znát, je jiný, než jeho okolí. Vymezuje jej to do určité míry od jeho okolí.
 5. Letniční křesťan horlivě sdílí Boží evangelium s lidmi ve svém okolí, podporuje misii, případně na ni sám vyráží.

Atd atd. Nebudu vám dělat spoilery na Nový zákon, přečtěte si ho, pokud jde o letniční identitu, doporučuji číst zejména skutky a dál J

Je toho hodně, že? Není to nízký standard, ta laťka není posazená nízko. Dosahujeme na ni?

Jsme letničními křesťany?

Myslím, že vhodná odpověď na tyto otázky je: snažíme se.

Protože chce-li někdo být letničním křesťanem v biblickém slova smyslu, musí se snažit, nemůže v tom být pasivní a nechat Boha všechnu práci.

A tak se snažíme, ale jde nám to těžko.

Mluvím za sebe, když říkám: moc bych chtěla být letniční křesťankou podle Bible! Ale jde mi to těžko.

A tady přicházíme k mé nejoblíbenější argumentaci kruhem. Protože my bychom moc chtěli být takoví, jaké nás chce Bůh, ale nejde nám to. A kdo nám v tom pomůže? No Bůh.

Duch svatý má tu moc učinit z nás letniční křesťany. My se mu ale musíme odevzdat.

Pojďme se modlit a prosím, připojte se i vy k mé modlitbě, nenechte toto kázání vyšumět s mou závěrečnou modlitbou. Pojďme se modlit, aby Duch svatý posílil naši letniční identitu, aby mezi nás vylil svého Ducha, abychom mohli mezi sebou vidět jeho dary, jeho ovoce. I když už teď něco z toho vidíme, chceme víc, Pane!


[1] Inspirováno exkurzem v biblickém komentáři ke knize Ámos z pera skvělého doc. Adama Mackerle.

[2] Tělo=to, co je slabé,křehké a neschopné z vlastní síly odolávat pokušení…“hříšná přirozenost“ už posouvá význam k tomu, že máme zlou duši či nějaké zlé vnitřní sklony (tak Keener v knize Gift and the Giver)